นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 214820
Page Views 422259
 
คู่มือบริการประชาชน
Adobe Acrobat Document 1.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)   ขนาดไฟล์ 284.06 KB
Adobe Acrobat Document 2.การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค   ขนาดไฟล์ 148.78 KB
Adobe Acrobat Document 3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ขนาดไฟล์ 151.64 KB
Adobe Acrobat Document 4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   ขนาดไฟล์ 152.1 KB
Adobe Acrobat Document 5.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ขนาดไฟล์ 140.39 KB
Adobe Acrobat Document 6.การรับชำระภาษีป้าย   ขนาดไฟล์ 143.39 KB
Adobe Acrobat Document 7.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   ขนาดไฟล์ 137.46 KB
Adobe Acrobat Document 8.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   ขนาดไฟล์ 152.06 KB
Adobe Acrobat Document 9.การช่วยเหลือสาธารณภัย   ขนาดไฟล์ 130.65 KB
Adobe Acrobat Document 10.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี   ขนาดไฟล์ 155.23 KB
Adobe Acrobat Document 11.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี   ขนาดไฟล์ 171.78 KB
Adobe Acrobat Document 12.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2   ขนาดไฟล์ 181.41 KB
Adobe Acrobat Document 13.การแจ้งถมดิน   ขนาดไฟล์ 151.6 KB
Adobe Acrobat Document 14.การแจ้งขุดดิน   ขนาดไฟล์ 152.82 KB
Adobe Acrobat Document 15.การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน   ขนาดไฟล์ 149.42 KB
Adobe Acrobat Document 16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   ขนาดไฟล์ 154.51 KB
Adobe Acrobat Document 17.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   ขนาดไฟล์ 156.18 KB
Adobe Acrobat Document 18.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   ขนาดไฟล์ 159.1 KB
Adobe Acrobat Document 19.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ   ขนาดไฟล์ 170.49 KB
Adobe Acrobat Document 20.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   ขนาดไฟล์ 155.67 KB
Adobe Acrobat Document 21.การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน   ขนาดไฟล์ 149.57 KB
Adobe Acrobat Document 22.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   ขนาดไฟล์ 206.1 KB
Adobe Acrobat Document 23.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21   ขนาดไฟล์ 203.65 KB
Adobe Acrobat Document 24.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   ขนาดไฟล์ 158.93 KB
Adobe Acrobat Document 25.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   ขนาดไฟล์ 151.48 KB
Adobe Acrobat Document 26.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ขนาดไฟล์ 160.52 KB
Adobe Acrobat Document 27.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   ขนาดไฟล์ 154.99 KB
Adobe Acrobat Document 28.การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ   ขนาดไฟล์ 129.89 KB