นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 307412
Page Views 558682
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรสร้างรายได้ในพื้นที่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คนดอยแก้วมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 
4.2  พันธกิจ ( Mission)
(1)    มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่อย่างเร่งด่วน
(2)    ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
(3)   สนับสนุนงบประมาณสำหรับวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียน
(4)   เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(5)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
(6)    พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนของเทศบาล