นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 307312
Page Views 558400
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลดอยแก้ว 
อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
สภาพทั่วไป
      
1)   ลักษณะทางภูมิศาสตร์
       ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  60 กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมทอง  4 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 122.80 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 76,750 ไร่   
       อาณาเขตของเทศบาลตำบลดอยแก้ว
ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลบ้านหลวง  
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลแม่สอย  
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลบ้านหลวง   ตำบลสบเตี๊ยะ   และตำบลแม่สอย  
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลบ้านแปะและอำเภอแม่แจ่ม  
      สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาสูงชัน  ปกคลุมไปด้วยต้นไม้อันเป็นบ่อเกิดของลำน้ำหลายสาย   ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค  นอกจากนี้เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านการเกษตร

2)   ลักษณะการปกครอง
                   เทศบาลตำบลดอยแก้ว แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน จำนวน  9  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย  
                                                         หมู่ที่  1                   บ้านแม่กลางป่าปู  
                                                         หมู่ที่  2                   บ้านดอยแก้ว
                                                         หมู่ที่  3                   บ้านแม่เตี๊ยะ
                                                         หมู่ที่  4                   บ้านห้วยส้มป่อย
                                                         หมู่ที่  5                   บ้านขุนแตะ  
                                                         หมู่ที่  6                   บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ
                                                         หมู่ที่  7                   บ้านแม่เตี๊ยะใต้
                                                         หมู่ที่  8                   บ้านห้วยส้มป่อยใหม่
                                                         หมู่ที่  9                   บ้านห้วยขนุน  
                   -   จำนวนหมู่บ้านในเขตของเทศบาลตำบลดอยแก้วเต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  3,4,5,6,7,8,9
                   -   จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลดอยแก้ว เต็มบางส่วน  2 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1,2 (ที่เหลือบางส่วนอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลจอมทอง)
 
  
3)   ประชากร  
      เทศบาลตำบลดอยแก้วได้ตรวจสอบ  ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  มีประชากรทั้งหมด  4,166 คน  โดยแบ่งเป็นชาย  2,070 คน  หญิง  2,096 คน 
 

   หมู่ที่            ชื่อหมู่บ้าน            ชาย(คน)            หญิง(คน)            รวม
     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
บ้านแม่กลางป่าปู
บ้านดอยแก้ว
บ้านแม่เตี๊ยะ
บ้านห้วยส้มป่อย
บ้านขุนแตะ
บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ
บ้านแม่เตี๊ยะใต้
บ้านห้วยส้มป่อยใหม่
บ้านห้วยขนุน
                52
              247
              222            
              335
              403
              171
              129
              338
              173
                54
              245
              250 
              308
              415
              188
              144
               321
               171          
          106
           492
           472
           643
           818
           359
           273
           659
           344
                          รวม                2,070               2,096           4,166
 
 

    หมู่ที่                              ชื่อหมู่บ้าน                                 จำนวน(หลัง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
บ้านแม่กลางป่าปู
บ้านดอยแก้ว
บ้านแม่เตี๊ยะใน
บ้านห้วยส้มป่อย
บ้านขุนแตะ
บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ
บ้านแม่เตี๊ยะใต้
บ้านห้วยส้มป่อยใหม่
บ้านห้วยขนุน
   90
247
157
 217
                         245                       
         125       
   85
           219         
  110
                                                   รวม                                       1,495
 
           ลักษณะประชากรของเทศบาลตำบลดอยแก้วนั้นประกอบด้วย  คนพื้นราบ  (คนเมือง)   และคนพื้นที่สูงซึ่งเป็นชนเผ่ากระเหรี่ยง 
 
กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

     
        ลำดับ                 ชื่อ  - นามสกุล                  ตำแหน่ง                        เบอร์โทร
           1. นายวิทยา พรมบ้านสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  
           2. นายอาทิตย์  หล้าดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  
           3. นายบุญหล้า เฉลิมชัยสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  
           4. นายณัฐชัย  แก้วดอกรัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 (พ.ท.สูง)  
           5. นายประเสริฐ  สงวนไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 (พ.ท.สูง)  
           6. นายสมพงษ์   ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  
           7. นายสุเมฆ  ยาวิชัย กำนันตำบลดอยแก้ว  
           8. นายทองอินทร์  นิยมไพรเผ่าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 (พ.ท.สูง)  
           9. นายธนพันธ์ ทรัพย์สวรรยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 (พ.ท.สูง)  
 
 
  
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลในพื้นที่ตำบลดอยแก้ว  ได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์      0 5310 6852   ต่อ 101
โทรสาร        0 5310 6852   ต่อ 108